Contributie

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten lidmaatschappen en de bijbehorende contributie.

Bixie € 69,00 per kwartaal
Dit lidmaatschap is inclusief 1x bixieles per week, maar exclusief eventuele leasekosten van een pony (info bij Manege Xenophon of op www.xenophon.nl).

Pony/Paard € 99,00 per kwartaal
Dit lidmaatschap is inclusief 1x verenigingsles per week en deze leden zijn in principe gerechtigd tot starten. Dit kwartaalbedrag is exclusief kosten voor de startpas en het KNHS-lidmaatschap. De kosten voor de startpas worden jaarlijks door de KNHS aan de houder gefactureerd. Het KNHS lidmaatschap int de vereniging jaarlijks en draagt deze kosten af aan de KNHS. Kijk op www.knhs.nl voor meer info. Ook hier geldt dat dit exclusief eventuele leasekosten van een paard of pony is. Dit loopt via Manege Xenophon.

Jaarlid € 50,00 per jaar
Dit lidmaatschap bevat het recht om onder de naam van de Groenendijkruiters te starten, zonder in een verenigingsles mee te rijden. Tot en met de klasse M2 is men wel verplicht om privélessen bij een instructrice van Manege Xenophon te volgen. Het niveau van de ruiter is hierin bepalend.
De kosten voor startpas(sen) wordt door de KHNS aan de houder gefactureerd. Het lidmaatschap van KNHS wordt door de Groenendijkruiters aan het jaarlid gefactureerd en afgedragen aan de KNHS.

De kosten van losse clublessen bedragen 8,00 euro. Dit geldt ook voor de maandelijkse springlessen. Uiteraard moet het meerijden in een clubles altijd met Dineke worden overlegd. Let op: lesgelden van losse clublessen moeten door het lid zelf worden overgemaakt op Rabobank, rekeningnummer NL 30 RABO 0335569269 t.n.v. De Groenendijkruiters. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Deelname activiteiten
Met een lidmaatschap mag je deelnemen aan de activiteiten die worden georganiseerd door de Groenendijkruiters. Je kan alleen meedoen met de combinatie waarmee je ook lid bent. Wanneer een lease pony/ paard geblesseerd is, is het, in overleg met instructie, mogelijk om op een ander manege pony/paard mee te doen. Bij eigen pony's en paarden die geblesseerd zijn, is het niet mogelijk om op een andere pony/ paard mee te doen.

Facturen
De facturen voor de bixie-, pony- en paardenclubleden worden aan het begin van ieder kwartaal per post of e-mail verstuurd.
De facturen moeten binnen 20 dagen worden voldaan. Daarna volgt een betalings-herinnering, verhoogd met gemaakte kosten ad € 2,50.

Opzeggen Startpas
De startpas moet bij de KNHS door het lid zelf worden opgezegd. Zie www.knhs.nl voor meer informatie.

Opzeggen Lidmaatschap KNHS
Afmelden van het lidmaatschap van de KNHS kan tot 20 november van ieder kalenderjaar. Afmelding kan uitsluitend schriftelijk bij de secretaris van de Groenendijkruiters. Dit bericht van afmelding moet vòòr 20 november van het kalenderjaar ontvangen zijn. Wie zich te laat afmeldt, loopt het risico de KNHS lidmaatschapskosten van het volgend kalenderjaar te moeten voldoen.

Opzeggen lidmaatschap Groenendijkruiters
De opzegtermijn van een lidmaatschap bedraagt, voor eigenaren van een eigen paard/pony, minimaal één maand, gerekend vanaf de eerste dag van een maand. Bij opzeggingen middenin een maand is de contributie voor die gehele maand en de daarop volgende maand verschuldigd.
In het geval van leden met een lease paard/pony beslaat de opzegtermijn, net als de lease constructie, minimaal twee maanden.

Het opzeggen van een lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail en ook hier ontvangt u een bevestiging van. Een lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht opgezegd worden, met uitzondering van het overlijden paard of pony.

Tijdelijk afmeldingen ontvangen wij graag schriftelijk of per e-mail, ook hiervan ontvangt u een bevestiging van de secretaris. De tijdelijke afmelding gaat pas in nadat er minimaal een maand wegens omstandigheden (ziekte van paard/pony of ruiter, zwangerschap enz.) niet gereden is. Deze regel geldt uiteraard niet voor vakanties langer dan een maand. Het stopzetten van de verschuldigde contributie geschiedt vanaf de eerstvolgende maand volgend op de hierboven genoemde voorwaarden. Wanneer de Bixie en/of clublessen weer worden hervat, dan ontvangen wij graag binnen een week de hervattingsdatum via de secretaris van de vereniging per post of e-mail.

1ste kwartaal: 1 januari t/m 31 maart
2de kwartaal: 1 april t/m 30 juni
3de kwartaal: 1 juli t/m 30 september
4de kwartaal: 1 oktober t/m 31 december